รายละเอียดเบื้องต้นทั่วไป

รายละเอียดเบื้องต้นทั่วไป ที่คณะฯ ควรรับทราบ

1. อาคารพักแรม เป็นอาคารที่นอนพักรวมกัน อยู่ในหน่วยงานราชการ และเป็นเขตควบคุมการรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีกฎระเบียบต้องปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพักแรม  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคณะฯ และเป็นการไม่รบกวนการเข้าพักของผู้ร่วมคณะฯ เอง
         – ห้ามนำเครื่องดื่มและอาหารขึ้นไปรับประทานบนบริเวณที่พัก
         – ห้ามนำอาวุธ  ของมีคม และสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณค่ายพักแรม
         – ห้ามดื่มสุราและของมึนเมาในบริเวณที่พักแรม (ระเบียบสถานที่ราชการ ดื่มได้เฉพาะพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตหรือที่จัดไว้ให้เท่านั้น เช่น บริเวณสโมสร และสถานที่จัดงานที่ได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว  เป็นต้น)
         – ห้ามเล่นการพนันในทุกสถานที่
         – ดูแลรักษาสิ่งของมีค่าที่นำมา ด้วยตนเอง
         – ปฏิบัติตามคำแนะนำอื่นๆ ของเจ้าหน้าที่
2. ค่ายพักแรมฯ มีห้องพักอื่น นอกเหนือจากอาคารพักแรม  ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. การรับประทานอาหารของครูอาจารย์/ผู้ควบคุมคณะฯ จะเป็นช่วงเวลา สามารถยืดหยุ่นได้บ้างตามสมควร แต่จะไม่สามารถขยายเวลาให้ช้าเกินไป  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการจัดเก็บ และเพื่อจัดเตรียมสถานที่และภาชนะสำหรับผู้เข้าค่ายฯ เป็นจำนวนมากในมื้อถัดไป
4. ในการจัดเตรียมอาหารแต่ละมื้อให้กับคณะฯ ที่มีจำนวนมาก  เจ้าหน้าที่จะต้องใช้เวลา  ภาชนะและจำนวนคนในการเตรียมการมาก  ทำให้ไม่สามารถอำนวยความสะดวกในการปรุงอาหารให้กับคณะฯ ที่หาวัตถุดิบมาเองได้ (อาหารที่เตรียมมาควรปรุงสำเร็จ หรือเตรียมเครื่องมือ  ภาชนะมาดำเนินการเอง) ซึ่งเครื่องมือประกอบอาหารและภาชนะนั้น ทางค่ายฯ ได้จัดเตรียมและเบิกยืมจากหน่วยต่างๆ ไว้สำหรับตามจำนวนผู้เข้าค่ายในแต่ละครั้งเท่านั้น
5. การลงเล่นน้ำทะเล และใช้พื้นที่ชายหาดบริเวณอ่าวเตยงาม มีกำหนดเวลาในช่วง 0600 – 1830
6. กิจกรรมอื่นๆ นอกค่ายฯ  หากมีค่าใช้จ่ายตามที่หน่วยงานนั้นๆ กำหนด กรุณาประสานรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับหน่วยงานนั้นโดยตรง ส่วนเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การเดินทางผ่านเข้า – ออก  การเสนอขออนุญาต ฯลฯ ทางค่ายจะดำเนินการให้ (การเข้าเยี่ยมชมสถานที่บางหน่วยงานไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร์  ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล  พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน เป็นต้น)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

หมายเหตุพิเศษ
       หน่วยงานหรือสถาบันที่มีเจ้าหน้าที่เป็นชาวต่างชาติ หากมีความประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่นั้นทำกิจกรรมในพื้นที่ จะต้องยื่นหนังสือประจำตัวของชาวต่างชาติ เสนอขออนุญาตต่อกองทัพเรือ   แต่ไม่อนุญาตให้พักแรมในค่ายฯ

911 total views, 1 views today