(11-13 ก.พ.62) กลุ่ม ร.ร.เสมามหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

(11-13 ก.พ.62) กลุ่ม ร.ร.เสมามหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ๋
1. ร.ร.วัดปากคลอง (ประชามหาราช)
2. ร.ร.ชุมชนวัดสุเมธ
3. ร.ร.วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา
4. ร.ร.วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
5. ร.ร.วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)
จำนวน 250 คน


2,148 total views, 1 views today