รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

                     การคิดค่าใช้จ่ายของค่ายพักแรมฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเป็นครั้งคราวแต่ละหน่วย ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับจำนวนคนและมื้ออาหารที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงในการจัดกิจกรรม (ยอดค่าใช้จ่าย กรุณาสอบถามรายละเอียดโดยตรง)
1. ค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย ประกอบด้วย
     1.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าที่พักปกติ (บนอาคารพัก)
     1.2 ค่าบำรุงสถานที่
     1.3 ค่าอาหาร (ตามจำนวนมื้อที่ต้องการให้จัดเลี้ยง)
     1.4 ค่าอุปกรณ์การฝึก และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (กรณีมีการจัดกิจกรรม) โดยเฉลี่ยหารจากจำนวนผู้รับการฝึก
     1.5 เบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทนวิทยากร  ครูฝึก และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง
             ** กรณีหน่วยงานที่ขอใช้สถานที่พักแรมโดยไม่มีการฝึกอบรม หรือจัดฝึกอบรมเองโดยไม่ใช้ครูฝึกหรือวิทยากรของค่ายพักแรมฯ ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินการ เช่น จนท.ดูแลประจำอาคาร  จนท.สนับสนุน และ จนท.จัดเลี้ยง (เมื่อมีการจัดเลี้ยงอาหาร)
             นอกจากนี้แล้ว คณะผู้เข้าพักสามารถปรับในรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้ เช่น เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม หากไม่มีการจัดกิจกรรม ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของครูฝึกและวิทยากร เป็นต้น
2. ค่าใช้จ่ายอื่น (**ถ้าไม่ใช้ – ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
     2.1 ค่าบำรุงห้องรับรอง ห้องละ 350.- บาท/คืน (แอร์  ทีวี  ตู้เย็น)
            (มีเตียงเดี่ยวนอนได้ 2 คน เสริมที่นอนได้อีก 3 ที่ๆ ละ 40.-บาท/คืน)
     2.2 ค่าบำรุงห้องพิเศษ (ห้องแอร์ – อยู่ชั้นล่างอาคารพัก อาคารละ 1 ห้อง)
            ห้องละ 300.- บาท/คืน (ค่าที่นอน ที่ละ 40.-บาท/คืน)
     2.3 ค่าบำรุงห้องประชุม (เปิดแอร์ทำกิจกรรม หรือปรับเป็นห้องนอน – นอนได้ประมาณ 80 คน)
            อาคารละ 1 ห้องๆ ละ 1,500.- บาท/คืน (ไม่รวมค่าที่นอน)

หมายเหตุ  :  รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
    ก
. ที่พัก
 
         1) สำหรับคณะ นร.หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม  เป็นอาคารพักกองร้อย ชั้นล่างเป็นสำนักงาน
ของข้าราชการทหารที่ใช้ปฏิบัติงานตามปกติ ส่วนชั้นบนเป็นห้องขนาดใหญ่พื้นที่โล่งสำหรับคณะฯ (ที่นอนเป็นฟูกนอนปิกนิกขนาด 1 คนนอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูนอน) อาคารพัก มี 2 หลัง แยกอาคารพักสำหรับชาย – หญิง สามารถเข้าพักได้อาคารละประมาณ 300 คน (รวม 600 กว่าคน)
          2) สำหรับคณะครู หรือผู้ควบคุม เป็นห้องพักรวมติดแอร์ (ตามข้อ 2 ห้องรับรอง และห้องพิเศษ) ห้องน้ำแยกต่างหาก จากคณะ นร.
    ข. การจัดเลี้ยงอาหาร
  
       – รายการอาหารมี 2 อย่าง พร้อมน้ำดื่มและน้ำแข็ง
          – รายการอาหารที่ต้องการนอกเหนือจากทางค่ายพักแรมฯ จัดให้ กรุณาประสานสอบถามโดยตรง
          – อาหารมื้อดึก (จ่ายเพิ่มเติมจากมื้อปกติ) เช่น ก๋วยเตี๋ยว (25.-)   ข้าวต้มหมู ไก่ (25.-) กุ้ง (30.-)   กระเพาะปลา (35.-)   ฯลฯ
          – ชุดอาหารว่าง (Brake)
    ค. ค่าตอบแทนครูฝึก วิทยากร และเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ
         – ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับการฝึก (ซึ่งการจัดจำนวนของ จนท.นั้น จะเป็นไปตามที่หน่วยเหนือ (นย.) กำหนดไว้เป็นระเบียบ ให้ใช้ในการจัด)
    ง. ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         – ค่าอุปกรณ์การฝึก เป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (รวมถึงค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงธุรการ ค่าเวชภัณฑ์ ฯลฯ) ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับการฝึก
         – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น ตามแต่จะตกลงกัน
         – ค่าชดใช้ความเสียหาย กรณีก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรืออื่นๆ ตามที่ได้รับแจ้ง และทำความตกลงกัน
    จ. ค่าบำรุงกองทุนสิ่งแวดล้อม นย. (การนับวัน   นับจากวันที่เข้าพัก – วันที่เดินทางออกจากที่พัก)
         – สถานศึกษา  หน่วยงานการศึกษา  และกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน  คนละ 1.- บาท/วัน
         – หน่วยงานภาครัฐที่มีรายได้  บริษัทเอกชน  คนละ 5.- บาท/วัน

        – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2,418 total views, 2 views today