รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

                    # การประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละคณะฯ จะมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน  ขึ้นอยู่กับจำนวนคน จำนวนมื้ออาหารที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงในการจัดกิจกรรม (กรุณาสอบถาม รายละเอียดโดยตรงทางโทรศัพท์ หรือทาง Line)
1. สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่าย หรือประมาณการค่าใช้จ่าย โดยแจ้งรายละเอียดเพื่อการคำนวณค่าใช้จ่าย ดังนี้
     1.1 แจ้งชื่อหน่วยงาน (เพื่อบันทึกไว้ ว่าได้คำนวนค่าใช้จ่ายให้แล้ว)
     1.2 แจ้งชื่อโครงการ หรือชื่อค่าย (เพื่อพิจารณากิจกรรมที่ต้องใช้ และค่าใช้จ่ายที่มี)
     1.3 แจ้งจำนวนคน (ผู้รับการฝึก / ผู้ควบคุม) เช่น นร.300 คน ครู 15 คน (ค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน)
     1.4 แจ้งจำนวนวัน ที่จะเข้าค่ายพักแรมฯ
     1.5 แจ้งจำนวนมื้ออาหาร ที่ต้องการจัดเลี้ยง (มื้อปกติ / มื้อดึก / มื้อเบรกอาหารว่าง)
     1.6 กิจกรรมอื่นๆ ที่อาจมีค่าใช้จ่ายต่างหาก (ดำน้ำ / ปลูกป่าชายเลน / ปลูกปะการัง)
2. ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
     2.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าเครื่องนอน ค่าที่พัก
     2.2 ค่าบำรุงสถานที่
     2.3 ค่าอาหาร (มื้อปกติ  มื้อดึก  มื้อเบรกอาหารว่าง)
     2.4 ค่าอุปกรณ์การฝึก และจัดกิจกรรม (กรณีมีการจัดกิจกรรม) โดยเฉลี่ยหารจากจำนวนผู้เข้าทำกิจกรรม
     2.5 เบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทนวิทยากร ครูฝึก และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง
            ** กรณีหน่วยงานที่ขอใช้สถานที่พักแรมโดยไม่มีการฝึกอบรม หรือจัดฝึกอบรมเองโดยไม่ใช้ครูฝึกหรือวิทยากรของค่ายพักแรมฯ ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
                 เช่น จนท.ดูแลประจำอาคาร จนท.สนับสนุน และ จนท.จัดเลี้ยง (เมื่อมีการจัดเลี้ยงอาหาร)
3.
ค่าใช้จ่ายอื่น (**ถ้าไม่ใช้ – ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
      3.1 ค่าบำรุงห้องพักครูหรือ จนท. (เป็นห้องแอร์ห้องรวม มี 2 ห้อง – อยู่ชั้นล่างอาคารพักของ นร. อาคารละ 1 ห้อง)
             ห้องละ 300.- บาท/คืน (ไม่รวมค่าที่นอน) พักได้ 10 คน
      3.2 ค่าบำรุงห้องพักรับรอง ห้องละ 350.- บาท/คืน (แอร์ ทีวี ตู้เย็น) มี 2 ห้อง อยู่ฝั่งตรงข้ามอาคารพักของ นร.
             (มีเตียงเดี่ยวนอนได้ 2 คน เสริมที่นอนได้อีก 3 ที่) พักได้ห้องละ 5 คน
      3.3 ค่าบำรุงห้องแอร์บนอาคารพัก นร.(ห้องรวม นอนพักได้ประมาณ 80 – 100 คน)
             อาคารละ 1 ห้องๆ ละ 1,500.-บาท/คืน (ไม่รวมค่าที่นอน)

หมายเหตุ  :  รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
    ก
. ที่พัก
 
         1) สำหรับคณะ นร.หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม   เป็นอาคารพักชั้นบนกองร้อย ส่วนชั้นล่างเป็นสำนักงานของข้าราชการทหารที่ใช้ปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่งชั้นบนอาคาร เป็นห้องขนาดใหญ่พื้นที่โล่งสำหรับปูที่นอน (เป็นที่นอนปิกนิกขนาด 1 คนนอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูนอน) อาคารพัก มี 2 หลัง แยกอาคารพักสำหรับชาย – หญิง สามารถเข้าพักได้อาคารละประมาณ 300 กว่าคน (รวม 600 กว่าคน)
          2) สำหรับคณะครู หรือผู้ควบคุม   เป็นห้องพักรวมติดแอร์ ใช้ห้องน้ำแยกต่างหาก จากคณะ นร. ซึ่งห้องพักสำหรับคณะครูหรือผู้ควบคุมนี้ สามารถรองรับผู้เข้าพัก รวมแล้วได้เพียง 30 คนเท่านั้น ดังนี้
             2.1 ห้องพักครู/ผู้ควบคุม  อาคารพักชาย (สำหรับครูชาย พักได้ 10 คน)
             2.2 ห้องพักครู/ผู้ควบคุม  อาคารพักหญิง (สำหรับครูหญิง พักได้ 10 คน)
             2.3 ห้องพักรับรอง  อยู่ภายในอาคารฝั่งตรงข้ามอาคารพักหญิง (มีห้องพักภายใน 2 ห้อง เข้าพักได้ห้องละ 5 คน รวม 10 คน)
             ** หากมีจำนวนมากกว่านี้ ส่วนที่เกินจะต้องขึ้นพักรวมกับ นร. หรือกางเต๊นท์นอนเอง (นำมาเอง)
    ข. การจัดเลี้ยงอาหาร
         – รายการอาหาร ปกติ มี 2 อย่าง พร้อมน้ำดื่มและน้ำแข็งตลอดการฝึก (เพิ่มเติมรายการอาหารได้ เช่น เพิ่ม 1 อย่าง จะเพิ่มค่าใช้จ่ายประมาณ +10บาท และเพิ่มเติมรายการได้ ไม่เกิน 4 อย่าง)
         – รายการอาหารที่ต้องการนอกเหนือจากทางค่ายพักแรมฯ จัดให้ กรุณาสอบถามโดยตรง
         – อาหารมื้อดึก (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากมื้อปกติ)  เช่น  ก๋วยเตี๋ยว (30.-)   ข้าวต้มหมู ไก่ (30.-) กุ้ง หมึก (35.-)   กระเพาะปลา (35.-)   ฯลฯ
         – ชุดอาหารว่าง (Brake) เครื่องดื่ม + ขนม (25.- / 30.-)
    ค. ค่าตอบแทนครูฝึก วิทยากร และเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ
         – ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับการฝึก (ซึ่งการจัดจำนวนของ จนท.นั้น จะเป็นไปตามที่หน่วยเหนือ (นย.) กำหนดไว้เป็นระเบียบ ให้ใช้ในการจัด)
    ง. ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         – ค่าอุปกรณ์การฝึก เป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (รวมถึงค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงธุรการ ค่าเวชภัณฑ์ ฯลฯ) ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับการฝึก
         – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น ตามแต่จะตกลงกัน
         – ค่าชดใช้ความเสียหาย กรณีก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรืออื่นๆ ตามที่ได้รับแจ้ง และทำความตกลงกัน

        – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2,777 total views, 4 views today